О нама

ПРОШЛОСТ
 
   Првобитно село Мајур било је насељено пре 300 година на садашњем месту. Услед турских зулума, пошто је кроз Мајур водио Цариградски друм за Крагујевац, народ није могао да подноси ово тешко стање под Турцима, већ се иселио у неприступачни брдски крај даље од главног друма и тамо основао село Мајур. Тамо је народ могао лакше да подноси тежак живот робовања и да дочека ослобођење и слободу. Пошто Мајур није имао своју Основну школу, мештани су своју децу слали у Основну школу у Јовцу. Иницијативом Богдана Симића, бившег председника општине из Мајура грађани села Мајур одвојили су школу из Јовца и основали своју Основну школу у Мајуру 1908. године. Тиме су олакшали својој деци да имају школу у свом селу.
  Прва Основна школа у Мајуру отпочела је рад 1. септембра 1908. године. Школска зграда имала је једну велику учионицу, ходник, канцеларију, кухињу и собу за учитеље. Школа је имала четири разреда са уписаних 36 ђака, од којих је школу похађало 32 ђака. Први учитељ је био Милан Лазаревић, од почетка оснивања па до 14.9.1921. године.

 
САДАШЊОСТ


 
18. априла 1992. године постављен је темељ за нову школу у Мајуру и започета изградња. У 1992-ој и 1993-ој години израђен је сутерен и постављена плоча. Нова школска зграда усељена је школске 2007/2008. године.
  Нова школска зграда располаже са 6 учионица, 3 канцеларије и 4 мокра чвора (на сваком спрату по 2 мокра чвора), кухињом, трпезаријом, кабинетом за информатику, библиотеком. Oпремљена је једна учионица намењена потребама предшколаца.
  Уз помоћ локалне самоуправе уређено је школско дворишта испред нове школске зграде. Током школске 2014/2015. у просторијама  матичне школе опремљена је и свечано отворена зубна ординација. Урађена је каплама на школској загради, а 2015/2016. Завршена је фискултурна сала у матичној школи.
  Матична школа се налази у центру села, где се налазе: црква, Дом културе, пошта, амбуланта и аутобуско стајалиште. Повезана је са мрежом улица тако да је доступна ученицима који живе у кућама које су од школе удаљене и до два километра. Настава се изводи у две смене.
  Подручно одељење у Главинцима удаљено је пет километара од матичне школе. Има две учионице, наставничку канцеларију, двориште са малим спортским тереном и баштом. Школа има воду са урађеним мокрим чвором и трпезарију. У једној учионици је предшколска група. Настава се  изводи у једној смени.
 Подручно одељење у Колару удаљено је од матичне школе 10 километара. Школа је осморазредна, има четири учионице, канцеларију за наставнике, кухињу са трпезаријом, кабинет за информатику, библиотеку и двориште са парком. Школа има централно грејање и уређени мокри чвор. За потребе наставе користи се сеоско фудбалско игралиште. Набављене су нове столице за ученике, школа је реновирана споља и изнутра. У школском дворишту се налази зграда са четири службена стана. Настава се изводи у две смене.
  Подручно одељење у Драгошевцу удаљено је од матичне школе 14 километара. Захваљујући донацији школа је реновирна и има две учионице и канцеларију за наставнике са новим намештајем. Школа има централно грејање и уређени мокри чвор, има и школско игралиште. Настава се изводи у једној смени.
  Подручно одељење у Медојевцу удаљено је од матичне школе 16 километара. Школа је неподељена. У школи је реновирана велика учионица за извођење наставе, има канцеларију и двориште. Школа се водом снабдева из бунара, нема уређени мокри чвор.
 
  Школске 2004/2005. године приступило се изради пројекта „Добра, боља, најбоља-моја школа“. У оквиру овог пројекта, школске 2006/2007. године, реализован је први приоритет “опремање школе наставним средствима за групу друштвених предмета“, захваљујући чему је школа добила новчана средства за обнову наставних средстава.
  Данас школа поседује све потребне врсте наставних средстава, односно  за­­довољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Нас­тав­­ницима и стручним сарадницима је омогућено да ко­­ристе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у са­­радњи са ученицима и родитељима ученика. Сва дидактичка сред­ства се одр­жавају, чувају и редовно допуњавају новим. Већина наставних средстава груписана је по учионицама, а мањи део налази  се у кабинету за информатику и код директора  школе. 
  Кабинети  информатике су опремљени рачунарима и у њему се изводи изборна настава информатике, техничког образовања  и  од  играчке  до  рачунара  за  млађе  разреде,као и редовна настава. У  разредној  и  предметној настави се користе и два лаптопа и видео-бим према потреби. Ове школске године смо планирали набавку  нових наставних средстава. Постоји објек­ти­ван проб­лем да су нека дидактичка средства застарела и некомплетна и да су не­ујед­начено распоређена по учионицама, радним просторијама и учионицама. Библиотека има више од 7000 књига. Својом укупном те­ма­ти­ком и садржајном структуром задовољава по­тре­бе уче­ни­ка, наставника, стручних сарадника и родитеља.Осећа се потреба за више стручних часописа из појединих наставних области, па ће се уложити напори да се обезбеде средства за њихову набавку.