Стручно усавршавање

План стручног усавршавања има за циљ професионално напредовање наставника и стручних сарадника. Подразумева праћење и спајање савремених достигнућа у струци, стицање и иновирање знања у области педагогије, психологије, дидактике и методике, ради унапре|ивања васпитно-обрзаовног рад, а у сврху развоја личности детета. На нивоу републике стручно усавршавање се остварује по програму који одобрава Министар просвете.Семинаре изводе надзорници за разредну наставу и наставне предмете.Током године - сусрети и стручни семинари.
Стручно усавршавање у самој школи: ПИР са наставницима, извештаји, анализе, дискусије оновим програмима од стране Министраства, рад по активима, предавања за Наставничка већа, очигледни и угледни часови, активности Учитељског друштва, организовање едукације наставника .
 
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенције ради бољег обављања посла, унапређивања постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада, личних приоритета, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника усмерено је на:
 1. Оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног рада, неге и стручног рада(у даљем тексту:образовно васпитног рада);
 2. Стицање и иновирање стручних знања која су у функцији сталног професионалног развоја у току рада;
 3. Развијање и усавршавање у областима:
            1.организације и извођења образовно васпитног рада
            2.праћење развоја и постигнућа детета и ученика
            3.сарадње у педагошкој комуникацији
 1. Уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста;
 2. развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
 3. Развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе;
 4. Оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;
 5. Оспособљавање за прихватањем родитеља за партнера у процесу остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње;
 6. Остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
 7.  Размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
 8.  Стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење
     
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:

1.које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно васпитног рада
2.које дечији вртић, основна и средња школа и дом ученика планира годишњим програмом рада:
3. на нивоу стручних органа;
4. организовањем семинара по програмима
5. остваривањем својих развојних програма

6. које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање образовања и васпитања, установа, стручно друштво, односно удружење или привредно друштво, регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања;
7. које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, у сарадњи са Министарством и другим установама и организацијама.

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да:
 1. одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
 2. присуствује огледним часовима, прикаѕима активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи;
 3. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника
 4. учествује у изради развојног плана установе

План за похађање акредитованих семинара у школској 2022/23. години

предаје

назив стручног усаврашавања-семинара

време реализације

Директор

 • Мудрост добрих менаџера

 • Менаџмент у образовању-Како управљати новом школом

 • Директор-лидер илименаџер

 • Управљање кризним ситуацијамау предшколским установама, основним и средњим школама

  • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

  • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

- еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439

Школска 2022/2023.

Информатика

 • Алати за е-учионицу

 • Израда мултимедијалних наставних садржаја

 • Модернизујте своју наставу-лако израдите свој webсајт

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/20
23.

Српски језик

 

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • „Употреба ИКТ алата у циљуунапређења наставе“

 • Републички зимскисеминар

 • „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање

(КВиС)/професионалну оријентацију(ПО)”

 • „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“

 • „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“

 • Семинари    и     трибине     у     организацији

 

Школска 2022/2023.

 

 

 

издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

-„Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE платформе“

 • (вебинар

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

 

Енглески језик

 

 • Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовањаи васпитања“

 • „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“

 • „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“

 • On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБо

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/2023.

Математика

 • Употреба ИКТ алата у циљу унапређењанаставе

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Државни семинар o настави математике и рачунарства Друштва математичараСрбије кат.бр.345

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

 
 
Школска 2022/202
3.

Географија

 

 • Стручни семинари за наставнике географије

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • еTwinning и Еразмус пројекти

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • Семинар-Међупредметне компетенције

 • Како се заштитити од природних непогода- кат.бр. 614

 • Семинари и трибине у организацији ДУЈ-а

 

Школска 2022/2023.

 

 

 

Историја

 • Како још може да се учиисторија

 • Кључни појмови у наставиисторије

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВеТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439А, онлајн семинари

Школска 2022/23.

Верска настава

 • „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“

 • „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/2023.

Стручни сарадник

-Примена мотивационих техника у настави (бр.492)

 • Бр. 265 Управљање стресом наставникаи ученика „Зашто зебре немају чир“ К4,П2

 • Бр. 183 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи К2,П2

 • Бр. 584 Технике учења К2, П3

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“

 • „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

 
 
Школска 2022/2023.

Биологија

 • Пројекат „Очување природе у момкрају“

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБор

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/2023.

 

 

 

Хемија

 • Априлски дани просветних радника Србије- семинар за професора и наставникахемије

 • Примена мотивационих техника у настави(бр,492)

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

Школска 2022/23.

Ликовна култура

 • Маштамо,комбинујемо,креирамо

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • СеминарШкола карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/23.

Физичкои здравствено васпитање

 • Примена образовних стандарда уфизичком васпитању

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/23.

Физика

 • ''Најслабије карике ''у наставифизике

 • Савремене методе наставефизике

 • Вратимо експеримент у наставифизике

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/23.

Разредна настава

698 -Родитељи, пријатељи, сарадници

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“

 • Зимски су Семинари и трибине у организацији издавачких кућа сретиучитеља

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

Школска
 
 
 
2022/23.

 

 

 

 

–    кат. бр. 439

 

Библиотекар

 • Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система

 • Школска библиотека-саставни део образовног процеса

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачког насиља“

 • „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“

Бр. 471 Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење? К2, П3

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

-еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439

Школска 2022/23.

Француски
језик

 • Континуирано образовање

професора француског језика као страног језика

 • Креативно француски

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска
2022/23.

Техника и технологија

 • Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система

 • Специјализовани семинари за наставнике Т.и И.О.

 • „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“

 • Семинари и трибине у организацији издавачких кућа

 • Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари

 • еТвининиг за почетнике – први кораци

 • кат. бр. 439

Школска 2022/23.

 
Стручна служба и Тим за стручно усавршавање редовно прати конкурсе које објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и понуду акредитованих програма. Од ове школске годне радиће се на пројекту ,,СУСРЕТАЊА“. ОШ „Радислав Никчевић“ побратимиће се са ОШ „Попински борци“ из Врњачке бање. Основна идеја је да се сви предметни наставници обеју школа преплету кроз међуупредмено повезивање. Најбољи блик за то су угледни часови. Наласак је да на томе да се у једном угледном часу повеже три,четри,пет предмета.


План за похађање акредитованих семинара

 
предаје назив стручног усаврашавања-семинара време реализације
Директор -    Мудрост добрихменаџера
-    Менаџмент у образовању-Како управљати новом школом
-    Директор-лидер илименаџер
-    Управљање кризним ситуацијамау предшколским установама, основним и средњим школама
-   Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
-   Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
- еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2021/202
2.
Информатика –        Алати зае-учионицу
–        Израда мултимедијалних наставних садржаја
–        Модернизујте своју наставу-лако израдите свој webсајт
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/202
2.
Српски језик  
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Употреба ИКТ алата у циљуунапређења наставе“
–        Републички зимскисеминар
–        „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање
(КВиС)/професионалну оријентацију(ПО)”
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовањаи васпитања“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари    и     трибине     у     организацији
Школска 2021/2022.
 

  издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-„Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE платформе“
–        (вебинар
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
 
Енглески језик  
–        Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовањаи васпитања“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБо
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–          еТвининиг за почетнике – први кораци
–          кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
Математика –        Употреба ИКТ алата у циљу унапређењанаставе
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Државни семинар o настави математике и рачунарства Друштва математичараСрбије кат.бр.345
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
 
 
Школска 2021/202
2.
Географија  
–        Стручни семинари за наставникегеографије
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        еTwinning и Еразмус пројекти
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        Семинар-Међупредметне компетенције
–        Како се заштитити од природних непогода- кат.бр. 614
–        Семинари и трибине у организацији ДУЈ-а
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
 

Историја –        Како још може да се учиисторија
–        Кључни појмови у наставиисторије
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВеТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439А, онлајн семинари
Школска 2021/22.
Верска настава –        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
Стручни сарадник -Примена мотивационих техника у настави (бр.492)
–        Бр. 265 Управљање стресом наставникаи ученика „Зашто зебре немају чир“ К4,П2
–        Бр. 183 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи К2,П2
–        Бр. 584 Технике учења К2, П3
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–          еТвининиг за почетнике – први кораци
–          кат. бр. 439
 
 
Школска 2021/2022.
Биологија –        Пројекат „Очување природе у момкрају“
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБор
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
 

Хемија –        Априлски дани просветних радника Србије- семинар за професора и наставникахемије
–        Примена мотивационих техника у настави(бр,492)
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
Школска 2021/22.
Ликовна култура –        Маштамо,комбинујемо,креирамо
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        СеминарШкола карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Физичкои здравствено васпитање –        Примена образовних стандарда уфизичком васпитању
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Физика –        ''Најслабије карике ''у наставифизике
–        Савремене методе наставефизике
–        Вратимо експеримент у наставифизике
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Разредна настава 698 -Родитељи, пријатељи, сарадници
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
–        Зимски су Семинари и трибине у организацији издавачких кућа сретиучитеља
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
Школска
 
 
 
2021/22.
 

  –    кат. бр. 439  
Библиотекар –        Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
–        Школска библиотека-саставни део образовног процеса
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачког насиља“
–        „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
Бр. 471 Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење? К2, П3
-   Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
-   Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Француски
језик
–        Континуирано образовање
професора француског језика као страног језика
–        Креативно француски
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска
2021/22.
Техника и технологија –        Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
–        Специјализовани семинари за наставнике Т.и И.О.
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
 
Стручна служба и Тим за стручно усавршавање редовно прати конкурсе које објављује Министарство просвете, спорта и технолошког развоја, као и понуду акредитованих програма .