Школски одбор

Школски одбор
Школски одбор је орган управљања школом. Он доноси Статут школе, прати остварења рада школе, одлучује о пословима школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника, директора и даје мишљење за њихова именовања, разматра успех ученика и преузима мере за побољшање услова рада школе и остваривања васпитно-образовног рада, разматра и друга питања утврђена Статутом школе. План и програм рада Школског одбора сачињен је посебно.
 

Програм рада Школског одбора
Сходно Статуту школе и Закону о основном образовању, Школски одбор ће се у школској 2022/2023. години бавити следећом проблематиком:
1. Доноси Статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
2. Доноси школски, васпитни програм, Развојни план установе, Годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
4. Доноси финаснијски план установе у складу са законом
5. Усваја извештај о пословању, годишњем обрачуну, о извођењу екскурзија, односно наставе у природи.
6. Расписује конкурс за избор директора
7. Даје мишљење и предлаже министру избор директора установе
8. Закључује са директором установе уговор из чл.124. став 1 Законама о основама система образовања и васпитања
9. Одлучује о правима и обавезама директора установе
10. Доноси одлуку о проширењу делатности установе
11. разматра поштовање општих принципа,oстваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
12. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештаје о њиховом остваривању
13. Одлучује по жалби на решење директора и обавља друге послове у складу са законом општим актом и статутом
 

Чланови Школског одбора за школску 2022/2023. годину:

Петар Глигоријевић – представник града        
Љиљана Костић – представник града
Душан Милојевић – представник града
Марија Милосављевић - представник запослених
Весна Недељковић – представник запослених
Маја Мићовић – представник запослених                           
Јелена Милутиновић - представник родитеља
Слађан Вучић - представник родитеља
Јован Крстић– представник родитеља
Седницама присуствују представници ђачког парламента - Мартина Петровић и Михајло Крстић.