Савет родитеља

Савет родитеља

Саветодавни орган у установи је савет родитеља. Број одељења у школи опредељује број његових чланова. Савет родитеља се формира од председника одељенског Савета родитеља, као саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Број чланова и начин избора овог тела утврђује се Правилником о раду Савета родитеља и Статутом школе. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и пред- ставници националне мањине, односно етничке групе.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са сметњама у развоју.
Надлежност Савета родитеља:
– предлаже представнике родитеља односно других заступника ученика у орган управљања;
– предлаже свог представника у све обавезне тимове установе ;
– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
– учествује у поступку предлагања изборних садржаја и избора уџбеника;
– разматра предлог школског програма, развојног плана,годишњег плана рада;
– разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међунарнодног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
– разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
– прдлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
– разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
– учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика;
– даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
– предлеже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
– разматра и друга питања утврђена статутом.
 
Савет родитеља, своје предлоге, питања и ставове, упућује органу управљања, директору , стручним органима установе и ученичком пармламенту.
 
Програм рада Савета родитеља за школску 2022/2023. годину

Септембар
: избор чланова и усвајање плана рада, разматрање календара
рада, питања школске кухиње, уџбеника, упознавање са задацима школе на
васпитно-превентивном деловању и придобијање родитеља за сарадњу. Упознавање са кућним редом школе.
Новембар:  разматрање успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја, проблеми грејања школе.
Март: анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полуго-дишта,разматрање могућности извођења екскурзија, текућа питања.
Јун: разматрање успеха ученика и услова рада у протеклој школској години, летовање, припрема за наредну школску годину, примарни задаци за следећу годину.
 
Програм рада Савета родитеља припрема педагог школе, који је задужен за рад и координирање овог саветодавног тела.

Чланови савета родитеља за школску 2022/2023:

Мајур:

I1- Маја Васић 060/1472733
II1 – Маја Миленковић 061/6390818
III1-Валентина Јовановић 060/0603436
IV1-Јелена Васић 060/3261437
V1- Маја Петровић 066/261740
VI1- Владимир Ракић 064/2069205
VII1- Сузана Пљеваљчић 063/1096482
VIII1- Марија Кларић 060/4503655
 
Медојевац:
 
 I-5, III-5 – Живадин Петровић 064/9153611
 
Драгошевац:
 
I, II, IV-4 Валентина Пантовић 064/0076410
           
Коларе:
 
I-III– Драгана Марковић 069/4386517
II и IV- Јелена Ристић 063/1640
V2 - Данијела Вучић 063/7047765
VI2 - Горан Јоцић 069/604434
VII2- Виолета Павловић 064/1570159                                        
VIII2– Иван Вучић 062/279831 

Главинци:

и III – Ненад Танасковић 064/4108000
II и IV-Слађан Јовановић 064/3883245

 

Програм рада Савета родитеља за школску 2021/2022. годину

 Септембар: избор чланова и усвајање плана рада, разматрање календара
рада, питања школске кухиње, уџбеника, упознавање са задацима школе на васпитно-превентивном деловању и придобијање родитеља за сарадњу. Упознавање са кућним редом школе.
 Новембар: разматрање успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја, проблеми грејања школе.
 Март: анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полуго-дишта,разматрање могућности извођења екскурзија, текућа питања.
 Јун: разматрање успеха ученика и услова рада у протеклој школској години, летовање, припрема за наредну школску годину, примарни задаци за следећу годину.
 
Програм рада Савета родитеља припрема педагог школе који је задужен за рад и координирање овог саветодавног тела.
                                                        

Чланови Савета родитеља за школску 2022/2023. годину
Мајур:
I1- Маја Миленковић 061/6390818
II1 - Јелена Миленковић 069/3320070 III1-Ивана Ивковић064/1942960
IV1-Мaja Петровић 066/261740 
V1- Марија Милетић 060/3794444 VI1- Јован Крстић 064/1409115
VII1- Драгана Петровић 065/2261537
VIII1- Животије Маринковић 064/6327920, 035/261261
Медојевац:
II – Мирјана Јаћимовић 063/8150659
Драгошевац:
I,III IV-Марица Петровић 062/8154007
Коларе:
I-III–Слађан Вучић 063/1044182, 8279294
II и IV Александра Аранђеловић 060/1616850
V2-Горан Јоцић 069/604434
VI2- Валентина Пантовић 064/0076410
VII2- Иван Милошевоћ 062/8185464
III2– Марија Пантић 062/1540107
  
Главинци:

I и III – Слађан Јовановић 064/3883245
II и IV-Урош Милојевић 064/1129800