Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Датум: 25. Jul 2020 07:59 Категорија: Новости

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације
Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника
на часовима и осталим организационим облицима рада: спортске секције, слободне наставне активности,
недеља школског спорта, школска такмичења, активности у природи (пролећни крос, излет са пешачењем, зимовање, летовање) и друго.

Упутство је намењено: наставницима физичког васпитања, наставницима разредне наставе,
директорима школа, стручним сарадницима, ученицима и родитељима.