Екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да до­при­не­се остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и за­датака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и од­носима у природној и друштвеној средини, са културним, историјским и ду­ховним наслеђем и са привредним достигнућима.

Први циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реали­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур – Сурчин – Београд – Авала - Мајур


Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реа­ли­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур – Крушедол – С. Карловци – Петроварадин – Нови Сад – Суботица – Палић – Зобнатица - Мајур