Екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да до­при­не­се остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и за­датака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и од­носима у природној и друштвеној средини, са културним, историјским и ду­ховним наслеђем и са привредним достигнућима.

Садржаји програма

Први циклус основног образовања и васпитања

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реали­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур- Сребрно језеро- Виминацијум- Смедерево -Мајур.

Други циклус основног образовања и васпитања

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реа­ли­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур –Овчар Бања- Манастир Ваведење- Златибор- Сирогојно- Тара- Мокра гора- Дрвенград- Мајур.