Екскурзија и настава у природи

НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА

Циљеви наставе у природи и екскурзије су:

- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја односно региона који се обилази.

Циљ екскурзије је непосрдно упознавање појава и односа у природној и друштвеној срдини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.
 
Задаци наставе у природи и екскурзије
 
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
- развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;
- формирање навика редовне и правилне исхране;
- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.
 
Садржаји наставе у природи и екскурзије
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.
У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада.
Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су део
годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовноваспитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
- уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Републике Србије;
- посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња);
- посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе и др.);
- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, књижевника,уметника, војсковођа, државника и др.);
- развијање способности оријентације у простору и времену;
- обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране);
- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.).
Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
- посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и
друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, народи и етничке заједнице у Републици Србији и др.);
- обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба(Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум - војни логор, Гамзиград - Царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице и др.);
- обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, Музеј Првог српског устанка - Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, Храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта "Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности и др.);
- обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће и др.);
- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области прехрамбене, хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике и др.);
- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Садржаји програма
Први циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реали­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур- манастир Жича-Врњачка бања-Крушевац-Мајур
Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реа­ли­зовати сле­дећи програмски садржаји: Мајур-Прокупље-Куршумлија-Ђавоља Варош-Врање-Лесковац-Ниш-Нишка бања-Мајур
Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и раз­ви­јају кроз активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато ва­жан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за ост­ва­ри­ва­ње бројних задатака образовања и васпитања. Наведене задатке екс­кур­зи­је, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се екс­курзије реализују током целокупног основног обра­зовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није мо­гу­ће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екс­кур­зије је управо у њеној трансферној вред­ности на даљи развој ученикове личности.
У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њи­ховог трајања, потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих пред­ме­та које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екс­кур­зије, узраст ученика и њихове психофизичке способности.
У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих нас­тавних предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, има­јући у виду циљ и задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које она пружа, како за сти­ца­ње нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених знања.
Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног во­ђу пута, који ће на себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије.
Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који посе­дују зна­ња и искуства релевантна за њену организацију и реализацију.
На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком ка­па­ци­те­ту ученика одређеног узраста, посебно о правилној расподели ак­тив­но­сти и периода одмарања.
Одељењски старешина мора обавити све организационе припреме.Директор именује стручног вођу пута и ангажује туристичку агенцију на основу понуда. Извештај о изведеној екскурзији састоји се од програма екскурзије и оцене о реализацији плана и програма и квалитету пружених услуга.
Ток екскурзије, реализацију циљева, садржаје и активности разматрају одељенска већа, стручна већа и Савет родитеља. Значајно је у извештају истаћи и пропусте у раду свих чинилаца у реализацији екскурзије.
Екскурзију финансирају родитељи, а може се извести ако се пријави више од 80% ученика.
Излети се организују у току школске године у складу са могућностима школе и ученика.План излета и екскурзија постоји у годишњем плану школе.
Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније ин­фор­мисање ученика о појединим занимањима како би се по завршетку ос­новног образовања и васпитања лакше определили за одређени позив.
Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од спо­собности наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Ње­гова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реа­лизује предвиђене активности, брине и о безбедности ученика који су то­ком екскурзије одвојени од својих породица. У свом раду наставник тре­ба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим по­тре­ба­ма и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и лич­ну одговорност.
По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више ин­тег­рисати у наставни процес. Потребно је са ученицима разме­нити утис­ке, извршити систематизацију и обраду података добијених током екс­кур­зи­је, а од прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских екс­по­на­та, биљног и животињског света, културно-историјских споменика, ус­та­но­ва културе, природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе.
Излети се организују у току школске године у складу са могућностима школе и ученика.План излета постоји у годишњем плану школе.
У школској 2019/2020. у плану је да школа организује «Супер-камп» у трајању од седам дана:
1. Летњи Супер-камп на планини ( Златар, Тара, Дивчибаре, Букуља са аква-парком)
2. Зимски «Супер-камп» на планини ( Копаоник ски-камп, Дивчибаре зимски камп).
Релација екскурзије за млађе разреде за школску 2019/20.годину је:
Мајур - Сурчин- Музеј ваздухопловства-Калемегдан(зоо врт)-Авалски торањ-Мајур
Релација екскурзије за старије разреде за школску 2019/20.годину је:
1. дан : Мајур-Крушедол-Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-Суботица
2. дан: Палић-Суботица-Зобнатица-Стражилово-Мајур

Због увођења ванредног стања 16. марта 2020. планиране екскурзије нису реализоване.
У складу са актуелном ситуацијом( Ковид 19) планиране су екскурзије на истим маршрутама у току школске 2020-2021.


Релација екскурзије за млађе разреде за школску 2020/21.годину је:
Мајур-Сурчин- музеј ваздухопловства-Калемегдан(зоо врт)-Авалски торањ-Мајур
Релација екскурзије за старије разреде за школску 2020/21.годину је:
1. дан :Мајур-Крушедол-Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-Суботица
2. дан:Палић-Суботица-Зобнатица-Стражилово-Мајур