Стручно усавршавање

План стручног усавршавања има за циљ професионално напредовање наставника и стручних сарадника. Подразумева праћење и спајање савремених достигнућа у струци, стицање и иновирање знања у области педагогије, психологије, дидактике и методике, ради унапре|ивања васпитно-обрзаовног рад, а у сврху развоја личности детета. На нивоу републике стручно усавршавање се остварује по програму који одобрава Министар просвете.Семинаре изводе надзорници за разредну наставу и наставне предмете.Током године - сусрети и стручни семинари.
Стручно усавршавање у самој школи: ПИР са наставницима, извештаји, анализе, дискусије оновим програмима од стране Министраства, рад по активима, предавања за Наставничка већа, очигледни и угледни часови, активности Учитељског друштва, организовање едукације наставника .
 
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенције ради бољег обављања посла, унапређивања постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада, личних приоритета, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника усмерено је на:
 1. Оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног рада, неге и стручног рада(у даљем тексту:образовно васпитног рада);
 2. Стицање и иновирање стручних знања која су у функцији сталног професионалног развоја у току рада;
 3. Развијање и усавршавање у областима:
            1.организације и извођења образовно васпитног рада
            2.праћење развоја и постигнућа детета и ученика
            3.сарадње у педагошкој комуникацији
 1. Уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста;
 2. развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
 3. Развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе;
 4. Оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;
 5. Оспособљавање за прихватањем родитеља за партнера у процесу остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње;
 6. Остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
 7.  Размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
 8.  Стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење
     
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:
 1. које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно васпитног рада
 2. које дечији вртић, основна и средња школа и дом ученика планира годишњим програмом рада:
1.на нивоу стручних органа;
2.организовањем семинара по програмима
3.остваривањем својих развојних програма
 1. које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање образовања и васпитања, установа, стручно друштво, односно удружење или привредно друштво, регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања;
 2. које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, у сарадњи са Министарством и другим установама и организацијама.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да:
 1. одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
 2. присуствује огледним часовима, прикаѕима активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи;
 3. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника
 4. учествује у изради развојног плана установе

 План за похађање акредитованих семинара

 
предаје назив стручног усаврашавања-семинара време
реализације
Директор - Мудрост добрих менаџера
- Менаџмент у образовању-Како управљати новом школом
- Директор-лидер или менаџер
- Управљање кризним ситуацијама у
предшколским установама, основним и средњим школама
- Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
- Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
- еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Информатика – Алати за е-учионицу
– Израда мултимедијалних наставних садржаја
– Модернизујте своју наставу-лако израдите свој web сајт
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Српски језик  
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– „Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе“
– Републички зимски семинар
– „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО)”
– „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-„Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE платформе“
– (вебинар
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/2021.
Енглески језик  
– Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања“
– „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
– On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦ Бо
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/2021.
Математика – Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Државни семинар o настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије кат.бр. 345
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
 
 
Школска 2020/21.
Географија  
– Стручни семинари за наставнике географије
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– еTwinning и Еразмус пројекти
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– Семинар-Међупредметне компетенције
– Како се заштитити од природних непогода-кат.бр. 614
– Семинари и трибине у организацији ДУЈ-а
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска
2020/21.
Историја – Како још може да се учи историја
– Кључни појмови у настави историје
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВ еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439А, онлајн семинари
Школска 2020/21.
Верска настава – „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/2021.
Стручни сарадник -Примена мотивационих техника у настави (бр.492)
– Бр. 265 Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“ К4, П2
– Бр. 183 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи К2, П2
– Бр. 584 Технике учења К2, П3
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
 
 
Школска 2020/2021.
Биологија – Пројекат „Очување природе у мом крају“
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦ Бор
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/20210.
Хемија – Априлски дани просветних радника Србије- семинар за професора и наставника хемије
– Примена мотивационих техника у настави(бр,492)
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
Школска 2020/21.
Ликовна култура – Маштамо,комбинујемо, креирамо
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– Семинар Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Физичкои здравствено васпитање – Примена образовних стандарда у физичком васпитању
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Физика – ''Најслабије карике ''у настави физике
– Савремене методе наставе физике
– Вратимо експеримент у настави физике
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска
2020/21.
Разредна настава 698 -Родитељи, пријатељи, сарадници
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
– „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– Зимски су Семинари и трибине у организацији издавачких кућа срети учитеља
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска
 
 
 
2020/21.
Библиотекар – Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
– Школска библиотека-саставни део образовног процеса
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– „Школа и породица као партнери у превенцији вршњачког насиља“
– „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
Бр. 471 Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење? К2, П3
- Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
- Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Француски језик – Континуирано образовање професора француског језика као страног језика
– Креативно француски
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/21.
Техника и технологија – Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
– Специјализовани семинари за наставнике Т.и И.О.
– „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
– Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
– Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
– еТвининиг за почетнике – први кораци
– кат. бр. 439
Школска 2020/21.

Стручна служба и Тим за стручно усавршавање редовно прати конкурсе које објављује Министарство просвете, спорта и технолошког развоја, као и понуду акредитованих програма .