Стручно усавршавање

План стручног усавршавања има за циљ професионално напредовање наставника и стручних сарадника. Подразумева праћење и спајање савремених достигнућа у струци, стицање и иновирање знања у области педагогије, психологије, дидактике и методике, ради унапре|ивања васпитно-обрзаовног рад, а у сврху развоја личности детета. На нивоу републике стручно усавршавање се остварује по програму који одобрава Министар просвете.Семинаре изводе надзорници за разредну наставу и наставне предмете.Током године - сусрети и стручни семинари.
Стручно усавршавање у самој школи: ПИР са наставницима, извештаји, анализе, дискусије оновим програмима од стране Министраства, рад по активима, предавања за Наставничка већа, очигледни и угледни часови, активности Учитељског друштва, организовање едукације наставника .
 
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенције ради бољег обављања посла, унапређивања постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада, личних приоритета, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника усмерено је на:
 1. Оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног рада, неге и стручног рада(у даљем тексту:образовно васпитног рада);
 2. Стицање и иновирање стручних знања која су у функцији сталног професионалног развоја у току рада;
 3. Развијање и усавршавање у областима:
            1.организације и извођења образовно васпитног рада
            2.праћење развоја и постигнућа детета и ученика
            3.сарадње у педагошкој комуникацији
 1. Уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста;
 2. развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
 3. Развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе;
 4. Оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;
 5. Оспособљавање за прихватањем родитеља за партнера у процесу остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње;
 6. Остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
 7.  Размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
 8.  Стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење
     
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:
 1. које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно васпитног рада
 2. које дечији вртић, основна и средња школа и дом ученика планира годишњим програмом рада:
1.на нивоу стручних органа;
2.организовањем семинара по програмима
3.остваривањем својих развојних програма
 1. које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање образовања и васпитања, установа, стручно друштво, односно удружење или привредно друштво, регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања;
 2. које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, у сарадњи са Министарством и другим установама и организацијама.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да:
 1. одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
 2. присуствује огледним часовима, прикаѕима активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи;
 3. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника
 4. учествује у изради развојног плана установе