Стручно усавршавање

План стручног усавршавања има за циљ професионално напредовање наставника и стручних сарадника. Подразумева праћење и спајање савремених достигнућа у струци, стицање и иновирање знања у области педагогије, психологије, дидактике и методике, ради унапре|ивања васпитно-обрзаовног рад, а у сврху развоја личности детета. На нивоу републике стручно усавршавање се остварује по програму који одобрава Министар просвете.Семинаре изводе надзорници за разредну наставу и наставне предмете.Током године - сусрети и стручни семинари.
Стручно усавршавање у самој школи: ПИР са наставницима, извештаји, анализе, дискусије оновим програмима од стране Министраства, рад по активима, предавања за Наставничка већа, очигледни и угледни часови, активности Учитељског друштва, организовање едукације наставника .
 
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенције ради бољег обављања посла, унапређивања постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада, личних приоритета, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
Стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника усмерено је на:
 1. Оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног рада, неге и стручног рада(у даљем тексту:образовно васпитног рада);
 2. Стицање и иновирање стручних знања која су у функцији сталног професионалног развоја у току рада;
 3. Развијање и усавршавање у областима:
            1.организације и извођења образовно васпитног рада
            2.праћење развоја и постигнућа детета и ученика
            3.сарадње у педагошкој комуникацији
 1. Уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста;
 2. развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
 3. Развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе;
 4. Оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;
 5. Оспособљавање за прихватањем родитеља за партнера у процесу остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње;
 6. Остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
 7.  Размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
 8.  Стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење
     
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:
 1. које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно васпитног рада
 2. које дечији вртић, основна и средња школа и дом ученика планира годишњим програмом рада:
1.на нивоу стручних органа;
2.организовањем семинара по програмима
3.остваривањем својих развојних програма
 1. које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање образовања и васпитања, установа, стручно друштво, односно удружење или привредно друштво, регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања;
 2. које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, у сарадњи са Министарством и другим установама и организацијама.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да:
 1. одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
 2. присуствује огледним часовима, прикаѕима активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи;
 3. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног усавршавања а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника
 4. учествује у изради развојног плана установе

 План за похађање акредитованих семинара

 
предаје назив стручног усаврашавања-семинара време реализације
Директор -    Мудрост добрихменаџера
-    Менаџмент у образовању-Како управљати новом школом
-    Директор-лидер илименаџер
-    Управљање кризним ситуацијамау предшколским установама, основним и средњим школама
-   Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
-   Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
- еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2021/202
2.
Информатика –        Алати зае-учионицу
–        Израда мултимедијалних наставних садржаја
–        Модернизујте своју наставу-лако израдите свој webсајт
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/202
2.
Српски језик  
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Употреба ИКТ алата у циљуунапређења наставе“
–        Републички зимскисеминар
–        „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање
(КВиС)/професионалну оријентацију(ПО)”
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовањаи васпитања“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари    и     трибине     у     организацији
Школска 2021/2022.
 

  издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-„Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE платформе“
–        (вебинар
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
 
Енглески језик  
–        Пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовањаи васпитања“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБо
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–          еТвининиг за почетнике – први кораци
–          кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
Математика –        Употреба ИКТ алата у циљу унапређењанаставе
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Државни семинар o настави математике и рачунарства Друштва математичараСрбије кат.бр.345
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
 
 
Школска 2021/202
2.
Географија  
–        Стручни семинари за наставникегеографије
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        еTwinning и Еразмус пројекти
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        Семинар-Међупредметне компетенције
–        Како се заштитити од природних непогода- кат.бр. 614
–        Семинари и трибине у организацији ДУЈ-а
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
 

Историја –        Како још може да се учиисторија
–        Кључни појмови у наставиисторије
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВеТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439А, онлајн семинари
Школска 2021/22.
Верска настава –        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
Стручни сарадник -Примена мотивационих техника у настави (бр.492)
–        Бр. 265 Управљање стресом наставникаи ученика „Зашто зебре немају чир“ К4,П2
–        Бр. 183 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи К2,П2
–        Бр. 584 Технике учења К2, П3
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачкогнасиља“
–        „Обука наставника за унапређењедигиталних компетенција“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–          еТвининиг за почетнике – први кораци
–          кат. бр. 439
 
 
Школска 2021/2022.
Биологија –        Пројекат „Очување природе у момкрају“
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        On line семинар „Настава у облаку“, ОКЦБор
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/2022.
 

Хемија –        Априлски дани просветних радника Србије- семинар за професора и наставникахемије
–        Примена мотивационих техника у настави(бр,492)
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
Школска 2021/22.
Ликовна култура –        Маштамо,комбинујемо,креирамо
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        СеминарШкола карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Физичкои здравствено васпитање –        Примена образовних стандарда уфизичком васпитању
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Физика –        ''Најслабије карике ''у наставифизике
–        Савремене методе наставефизике
–        Вратимо експеримент у наставифизике
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Разредна настава 698 -Родитељи, пријатељи, сарадници
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
–        Зимски су Семинари и трибине у организацији издавачких кућа сретиучитеља
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
Школска
 
 
 
2021/22.
 

  –    кат. бр. 439  
Библиотекар –        Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
–        Школска библиотека-саставни део образовног процеса
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        „Школа и породица као партнери упревенцији вршњачког насиља“
–        „Обука наставника за унапређење дигиталних компетенција“
Бр. 471 Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење? К2, П3
-   Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
-   Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
-еТвининиг за почетнике – први кораци
кат. бр. 439
Школска 2021/22.
Француски
језик
–        Континуирано образовање
професора француског језика као страног језика
–        Креативно француски
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска
2021/22.
Техника и технологија –        Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
–        Специјализовани семинари за наставнике Т.и И.О.
–        „Ка квалитетним Etwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а унастави“
–        Семинари и трибине у организацији издавачких кућа
–        Програми обуке наставника у организацији ЗУОВА, онлајн семинари
–        еТвининиг за почетнике – први кораци
–        кат. бр. 439
Школска 2021/22.
 
Стручна служба и Тим за стручно усавршавање редовно прати конкурсе које објављује Министарство просвете, спорта и технолошког развоја, као и понуду акредитованих програма .