Школски одбор

Школски одбор је орган управљања школом. Он доноси Статут школе, прати остварења рада школе, одлучује о пословима школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом, расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника, директора и даје мишљење за њихова именовања, разматра успех ученика и преузима мере за побољшање услова рада школе и остваривања васпитно-образовног рада, разматра и друга питања утврђена Статутом школе. План и програм рада Школског одбора сачињен је посебно.
 
                    Програм рада Школског одбора

Сходно Статуту школе и Закону о основном образовању, Школски одбор ће се у школској 2019/2020. години бавити следећом проблематиком:

 1. Доноси Статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
 2. Доноси школски, васпитни програм, Развојни план установе, Годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
 4. Доноси финаснијски план установе у складу са законом
 5. Усваја извештај о пословању, годишњем обрачуну, о извођењу екскурзија, односно наставе у природи.
 6. Расписује конкурс за избор директора
 7. Даје мишљење и предлаже министру избор директора установе
 8. Закључује са директором установе уговор из чл.124. став 1 Законама о основама система образовања и васпитања
 9. Одлучује о правима и обавезама директора установе
 10. Доноси одлуку о проширењу делатности установе
 11. разматра поштовање општих принципа,oстваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
 12. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештаје о њиховом остваривању
 13. Одлучује по жалби на решење директора и обавља друге послове у складу са законом општим актом и статутом
Чланови Школског одбора за школску 2019/2020. годину:

Петар Глигоријевић –представник града
Љиљана Костић – представник града
Душан Милојевић – представник града
Биљана Ђокић – представник запослених
Тамара Ивановић – представник запослених
Ружица С Ђорђевић – представник запослених
Јелена Костић-представник родитеља
Сузана Пљеваљчић - представник родитеља
Седницама присуствује представник ђачког парламента – Невена Младеновић 8/2