Савет родитеља

Саветодавни орган у установи је савет родитеља. Број одељења у школи опредељује број његових чланова. Савет родитеља се формира од председника одељенског Савета родитеља, као саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Број чланова и начин избора овог тела утврђује се Правилником о раду Савета родитеља и Статутом школе. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањи­не, од­носно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и пред­ставници националне мањине, односно етничке групе.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у раз­во­ју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно уче­ни­к са сметњама у развоју.
Надлежност Савета родитеља:

 • предлаже представнике родитеља односно других заступника ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове установе ;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних садржаја  и избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана,годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међунарнодног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • прдлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлеже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља, своје предлоге, питања и ставове, упућује органу управљања, директору , стручним органима установе и ученичком пармламенту.
 
Програм рада Савета родитеља за школску 2019/2020. годину
Септембар: избор чланова и усвајање плана рада, разматрање календара
рада, питања школске кухиње, уџбеника, упознавање са задацима школе на васпитно-превентивном деловању и придобијање родитеља за сарадњу. Упознавање са кућним редом школе.
Новембар: разматрање успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја, проблеми грејања школе.
Март: анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полуго-дишта,разматрање могућности извођења екскурзија, текућа питања.
Јун: разматрање успеха ученика и услова рада у протеклој школској години, летовање, припрема за наредну школску годину, примарни задаци за следећу годину.
Програм рада Савета родитеља припрема педагог школе који је за­ду­жен за рад и координирање овог саветодавног тела.
 
Чланови Савета родитеља за 2019/2020.годину:

            Мајур:

                1/1разред    Андријана Стефановић
                2/1разред    Маја Петровић
                3/1разред    Марија Милетић
                4/1 разред   Јелена Стојановић
                5/1 разред   Марија Станковић
                6/1 разред   Животије Маринковић
                7/1 разред   Марија Стојановић
                8/1 разред   Јасмина Димитријевић

          Коларе:
                           
                2 .и 4 .разред    Слађан Вучић
                1. и 3. разред    Предраг Илић
                5/2  разред        Јелена Милошевић
                6/2  разред        Дарко Пантић
                7/2 разред         Јасмина Павловић
                8/2 разред        Драгослав Јевремовић

        Главинци:  

                1. и 3. разред    Марија Танасковић      
                2. и 4.  разред   Сузана Николић 
    

      Драгошевац:
 
                1. и 3. разред   Бојан Николић
                2. и 4. разред   Дијана Милутиновић  

      Медојевац:

                3.разред      Жаклина Цвејић