Савет родитеља

Савет родитеља

Саветодавни орган у установи је савет родитеља. Број одељења у школи опредељује број његових чланова. Савет родитеља се формира од председника одељенског Савета родитеља, као саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Број чланова и начин избора овог тела утврђује се Правилником о раду Савета родитеља и Статутом школе. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и пред- ставници националне мањине, односно етничке групе.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са сметњама у развоју.
Надлежност Савета родитеља:
– предлаже представнике родитеља односно других заступника ученика у орган управљања;
– предлаже свог представника у све обавезне тимове установе ;
– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
– учествује у поступку предлагања изборних садржаја и избора уџбеника;
– разматра предлог школског програма, развојног плана,годишњег плана рада;
– разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међунарнодног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
– разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
– прдлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
– разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
– учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика;
– даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
– предлеже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
– разматра и друга питања утврђена статутом.
 
Савет родитеља, своје предлоге, питања и ставове, упућује органу управљања, директору , стручним органима установе и ученичком пармламенту.
 

Програм рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину

 Септембар: избор чланова и усвајање плана рада, разматрање календара
рада, питања школске кухиње, уџбеника, упознавање са задацима школе на васпитно-превентивном деловању и придобијање родитеља за сарадњу. Упознавање са кућним редом школе.
 Новембар: разматрање успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја, проблеми грејања школе.
 Март: анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полуго-дишта,разматрање могућности извођења екскурзија, текућа питања.
 Јун: разматрање успеха ученика и услова рада у протеклој школској години, летовање, припрема за наредну школску годину, примарни задаци за следећу годину.
 
Програм рада Савета родитеља припрема педагог школе који је задужен за рад и координирање овог саветодавног тела.
 
                                                           Чланови Савета родитеља за 2020/2021.годину:
Мајур;
 
I1- Јелена Миленковић 069/3320070
II1-Ивана Ивковић 064/064/1942960
III1-Маја Петровић 066261740
IV1- Марија Милетић 060/3794444
 
V1-Сунчица Рајковић 061/2988401
VI1- Милева Стојановић 060/0948408
VII1-  Ивана Младеновић060/352617, 035/261742
VIII1- Животије Маринковић 064/6327920, 035/261261
 
Медојевац:
IV-Јовица Спасић 0621831924
 
Драгошевац:
 
II, III IV-Горан Јоцић 066/014616
 
 Коларе:
 
I-III  –Слађан Вучић 063/1044182, 8279294
 II и IV Александра Аранђеловић 060/1616850

V2- Валентина Пантовић 064/0076410
VI2-Jелена Милошевић 062/1434293
VII2-Данијела Радосављевић 063/7141333
VIII2-Биљана Стојадиновић 066/270067
 
Главинци:
 
I и  III-Драгана Јовановић 064/0806212
II и IV- Јасна Рашић Милосављевић 064/3529726